top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

Eva Thomassen Fotografie

Oosterhout

KvK 69678928

 

Versie november 2018 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 

 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever. 

 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. 

 4. Fotograaf: Eva Thomassen Fotografie, KvK 69678928, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 

 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 

 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 

 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals , mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. 

 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet. 

 9. Aw: Auteurswet 1912.

 

 

Artikel 2. Toepassing 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

 

 

Artikel 3. Aanbod 

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. 

 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. 

 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

 

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht 

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken. 

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht 

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf werkt. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 

 3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gehanteerde stijl. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. 

 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

 

Artikel 6. Ontwerp 

 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen. 

 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat fotoselectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden. 

 3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de fotobestanden, maximaal 2 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotograaf door te geven. Na deze periode zal fotograaf zonder overleg een selectie maken. 

 4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk. 

 5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever. 

 6. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd. 

 7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek. 

 

 

Artikel 7. Levering 

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 

 2. Online presentatie van fotoshoots (betreffen fotobeelden voorzien van een watermerk) kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen. 

 3. Reportages van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen.

 4. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. 

 5. Digitale fotobestanden worden uiterlijk twee weken nadat ze online beschikbaar zijn gesteld aan opdrachtgever geleverd. 

 6. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. 

 7. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. 

 8. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via WeTransfer en gewone post. 

 9. RAW-bestanden worden niet geleverd. 

 

 

Artikel 8. Vergoeding 

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 

 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. 

 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van het overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. 

 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw voor particuliere fotoshoots, tenzij anders overeengekomen. 

 

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 

 2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen. 

 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 8 dagen na factuurdatum. 

 

 

Artikel 10. Annulering en opschorting 

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 

 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 

 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. 

 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. 

 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. 

 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf. 

 

 

Artikel 11. Klachten 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. 

 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. 

 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

 

Artikel 12. Auteursrecht 

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen. 

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. 

 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. 

 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf, tenzij anders is overeengekomen. 

 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. 

 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. 

 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen. Kort samengevat: de naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 

 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. 

 10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf vier maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. 

 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf. 

 

 

Artikel 13. Portretrecht 

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. 

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie. 

 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. 

 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. 

 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn. 

 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

 

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. 

 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

 

Artikel 16. Overige bepalingen 

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 

 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Eva Thomassen Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page